خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

به عشق یل جمل حضرت حسن بن علی علیه السلام

خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

به عشق یل جمل حضرت حسن بن علی علیه السلام

 آپارات خیمه
خیمه - پایگاه تخصصی اشعار آیینی

این دشت با اراده ی زینب اداره شـد
در دست جبر اوست همه اختیارها

تاسیس وبلاگ
18 شهریور 1392

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

9

متن نوحه در ادامه ی مطلب


یـمـحـسـن ثـالـث الـحسنین إسمک
یـبـضـعـة فـاطـمـه و أمک تکلمک
إذا  عـمـری تـریـده الـعـمر أسلمک
لـجـن یـولـیـدی مـا راح أبـقه یمک
مـثـل  هـالـدنـیـه لـتصدق ترحمک
لـون  بـیـهـا رحـم جـا رحمت أمک
بـالـدنـیـه أولاد یـظـلمونه وظیفتهم
و شـمـا جره إمصاب أساسه من سقیفتهم
مـنهم  قلبی  مجروح ...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم


روح  الله ویـاک یـیـمـه الدنیه ما ترحم
بـالـدنـیـه  شـتـریـد إذا أولها تتیتم
مـا  کو غیر الجروح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم

إلـک خـل أحـجـی یـا آخـر بـنینی
إشـتـریـد  إبـدنـیـه  ما رحمت حنینی
بـعـدنـی  إبـزغـری و بـزهوة سنینی
الـضـلـع  مـتـکسر و لطمه إعله عینی
صـحـت  مـن  سـقـطوک إبکل ونینی
یـقـع قـلـبـی و لا یـوقـع جـنینی
مـن  فـکـرت بـیک قلت إسبقنی للجنه
بـالـدنـیـه لـتـعیش یتیم و تکبر الونه
قـبـلی سلم الروح ...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم


روح  الله ویـاک یـیـمـه الدنیه ما ترحم
بـالـدنـیـه  شـتـریـد إذا أولها تتیتم
مـا  کو غیر الجروح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم

یـورده إنـقـطـعـت إبـیـن الریاحین
قـبـل مـیـلادک إتـعـنـى لـک البین
جـدل  خـل  نـفـترض لو عایش إسنین
الـدنـیـه  إتـراقـبـک  ما تغمض العین
مـصـیـرک  بـیـها  بس واحد من إثنین
لـو  مـثـل الـحـسـن لو مثل الحسین
لـو عـمـرک إیطول ییمه و ما متت بالسم
وی نـحـر الـحسین وریدک لا تظن یسلم
تـوقـع  یمه مذبوح ...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم


روح  الله ویـاک یـیـمـه الدنیه ما ترحم
بـالـدنـیـه  شـتـریـد إذا أولها تتیتم
مـا  کو غیر الجروح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم

و  بـالـطـف  لـو تـعـیش إتأدی بیعه
رخـیـص  الـدم  لـبـو الـیـمه تبیعه
قـبـلـمـا  جـثـتـک تـوقع صریعه
إبـدورک  تـکـفـل الـحـره الـودیعه
لـجـلـهـا إتـغـرق الـطف بالشریعه
و  تـالـی تـوقـع إجـفـوفـک قطیعه
خـل یـاخـذ الـدور أخوک الما بعد شفته
الـیـتـسـمه  عباس و هو الیتکفل بإخته
إبـعینه  الثارک إیلوح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم


روح  الله ویـاک یـیـمـه الدنیه ما ترحم
بـالـدنـیـه  شـتـریـد إذا أولها تتیتم
مـا  کو غیر الجروح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم

أریـد إبـمـوتـتـک یـم عـتـبة الدار
أواسـی حـسـیـن حـیـن إبطفله یحتار
أشـوف  الـکـربـلـه بـعـیونک آثار
مـثـل عـبـدالله بـس الـنـبله مسمار
بـجـیـت  إعـلـه المصاب الما بعد صار
مـثـل  بـاب و خـیـم قلبی إشتعل نار
أبـجـی إعـلـه طفلین و لا یبرد جمر قلبی
مـن  هـای  الأحزان أنوح و أشتکی الربی
أدعی و دمعی مسفوح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم


روح  الله ویـاک یـیـمـه الدنیه ما ترحم
بـالـدنـیـه  شـتـریـد إذا أولها تتیتم
مـا  کو غیر الجروح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم

کـلـشـی  عـمـره یخلص حته لو طال
فـقـط وجـه الله بـاقـی إبحکم الآجال
إمـن أقـلـک روح مـو بس جلمه تنقال
أنـا أدری الـمـوت أرحـم کل الأحوال
إلا إیـکـون تـحـمـل سـبـی العیال
تـنـظـر  وقـفـت إخـتک بین الرجال
أرحـم  لـک الموت و لا تنظر وضع زینب
سـبـی و دواویـن شـماته و حره تتغرب
زینب  تبجی  و إتنوح...إسمع کلمتی و روح
الــدنـیـه مـا تـرحـم


ترجمه:

ای محسن ، نام تو سومین نام از نام های حسنین است

ای پاره ی تن فاطمه ، مادرت با تو سخن می گوید

اگر جان مرا می خواهی ، تقدیم تو می کنم

ولی فرزندم پیش تو باقی نخواهم ماند

این دنیا به تو رحم نخواهد کرد

اگر این دنیا رحم داشت به مادرت رحم می کرد

در دنیا فرزندانی هستند که وظیفه ی آن ها ظلم به ماست 

و هربلایی اساس آن از سقیفه ی آن هاست

از دست آن ها دل من زخمی ست

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


برو خدا به همراهت ، فرزندم دنیا رحم ندارد

از دنیا چه می خواهی ، وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد

غیر از زخم چیزی برای تو نیست

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


بگذار به تو بگویم ای آخرین فرزند من

از این دنیا که به ناله ی من رحم نکرد چه انتظار داری

در جوانی و بهار زندگی هستم

با پهلویی شکسته و چشم سیلی خورده

وقتی تو را کشتند با ناله فریاد زدم

قلبم را از دست بدهم ولی فرزند من سالم بماند

در آن لحظه به تو گفتم ، قبل از من به بهشت برو

در دنیا یتیم زندگی نکن که ناله هایت بیشتر می شود

قبل از من جان خودت را تسلیم کن

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


برو خدا به همراهت ، فرزندم دنیا رحم ندارد

از دنیا چه می خواهی ، وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد

غیر از زخم چیزی برای تو نیست

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


ای گلی که از بین گل ها چیده شدی

قبل از تولد ، مرگ به سراغ تو آمد

اگر فرض کنیم که سال ها زنده بمانی

دنیا به دنبال توست و از تو چشم نمی بندد

سرنوشت تو غیر از این دو حالت نخواهد بود

یا مانند حسن (ع) و یا مانند حسین (ع)

اگر عمر تو طولانی شود و مسموم نشوی

همراه حسین سرت سالم باقی نخواهد ماند

با سری بریده کنار او خواهی افتاد

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


برو خدا به همراهت ، فرزندم دنیا رحم ندارد

از دنیا چه می خواهی ، وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد

غیر از زخم چیزی برای تو نیست

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


اگر تا روز عاشورا زنده بمانی و بیعت کنی

خونت را بدون هیچ قیمتی فدای حسین می کنی

قبل از اینکه با بدنی خونین بر زمین افتی

وظیفه ی توست که سرپرست زینب باشی

به خاطر او کربلا را پر از آب می کنی

و با دستانی بریده بر زمین می افتی

بگذار برادری را که ندیدی جای تو را بگیرد

نام او عباس است و او سرپرست خواهرش می شود

خونخواهی تو در چشمانش پیداست

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


برو خدا به همراهت ، فرزندم دنیا رحم ندارد

از دنیا چه می خواهی ، وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد

غیر از زخم چیزی برای تو نیست

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


می خواهم که با مرگ تو در پشت در
دلدار حسین باشم در لحظه ای که حیران طفل خود است
در چشمان تو آثاری از کربلا می بینم
مانند علی اصغر ، ولی تیر تو میخ است
بر این مصیبت که به وقوع نپیوسته گریه کردم
مانند در و خیمه ها قلبم آتش گرفت
بر دو طفل گریه می کنم و آتش قلب من خاموشی ندارد
از این غم ها ناله می کنم و به خداوند شکوه می کنم
با اشکی جاری دعا می کنم

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


برو خدا به همراهت ، فرزندم دنیا رحم ندارد

از دنیا چه می خواهی ، وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد

غیر از زخم چیزی برای تو نیست

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


عمر همه چیز تمام می شود حتی اگر طولانی باشد

فقط خداست که باقی می ماند

وقتی می گویم برو ، فقط حرف نیست

من می دانم مرگ در هر حال بهتر است

مگر اسارت خانواده را تحمل کنی

ایستادن خواهرت را در بین مردها شاهد باشی

بهتر است بمیری و حال زینب را نبینی

اسیر وارد مجالس شادی دشمنان و غریب خواهد شد

زینب گریه و ناله می کند

به حرفم گوش کن و برو

دنیا رحم ندارد


شاعر: علی السقای


نظرات  (۱)

۰۶ دی ۹۳ ، ۰۹:۲۸ محب الحسینی
با سلام و ارزوی توفیق در راه ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام با احترام لینک شدید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
دريافت کد گوشه نما دريافت کد گوشه نما دريافت کد گوشه نما